Bli medlem

För att bli stödmedlem skall du ange namn, personnummer, telefonnummer, adress och e-postadress. Uppgifterna lagras i Förbundets medlemsregister och lämnas inte till utomstående.

Vår idé

Förbundet arbetar utifrån en islamisk värdegrund baserad på Koranens budskap och profeten Muhammads tradition (Guds frid och välsignelse vare över honom).

Vårt syfte

Förbundet syftar till att bevara och stärka den muslimska identiteten och närvaron i Sverige vilket möjliggör för muslimerna att, enskilt och i grupp, privat och offentligt, utöva sin religion och engagera sig positivt i samhällets olika funktioner. Förbundet vill vara ett naturligt stöd för den muslimska allmänhetens olika utmaningar och behov och samtidigt vara en samhällsnyttig aktör som utifrån en islamisk värdegrund arbetar för samhällets bästa.

Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com