Fördraget

Om europeiska muslimers fördrag

Sedan början av 2000 har Federation of Islamic Organisations in Europe (FIOE) diskuterat inrättandet av ett fördrag för muslimer i Europa. Ett fördrag som fastställer allmänna utgångspunkter för bättre förståelse av islam, och grunderna för integrationen av muslimer i samhället inom ramen för medborgarskap.

FIOE bildade en kommitté som fick i uppdrag att förbereda ett utkast, som diskuterades av berörda organ i organisationen. Fördraget presenterades sedan till många europeiska muslimska organisationer på ett seminarium i januari 2002 i Bryssel där företrädare för organisationerna deltog.

Materialet skickades senare till flera organisationer som inte hade möjlighet att delta på seminariet i Bryssel för att få feedback. Efter att samtliga ändringar och tillägg godkändes framställdes fördraget i denna slutgiltiga version som undertecknades av muslimska organisationer i 28 europeiska länder. Det är nu öppet för alla muslimska organisationer att skriva under och anta fördraget.

Introduktion till fördraget

Trots sina olikheter delar dagens Europas muslimer av idag gemensamma värderingar och principer. För att kunna framföra detta för europeerna behöver de tydligt uttrycka sina religiösa premisser och kasta ljus över den plattform de står på i samhället.

Detta fördrag syftar till att definiera ett antal principer i överensstämmelse med den gängse förståelsen för islam i den europeiska kontexten och därifrån lägga grunden för en större positiv interaktion med samhället.

De främsta upphoven som styrker behovet av ett sådant fördrag innefattar:

 • Islams historiska arv som bidrag till det moderna Europas civilisation såväl som den djupt rotade islamska närvaron som muslimerna i många öst-europeiska stater visar prov på. Likaså har muslimers bosättning i många väst-europeiska länder idag genomgått en förändring från en tillfällig närvaro av utländska invandrare till en mer permanent närvaro av i Europa födda nya generationer.
 • Den muslimska närvaron i Europa erfordrar ett ramverk för medborgarskap baserat på rättvisa, lika rättigheter, hänsyn till olikheter och erkännandet av muslimer som ett religiöst samfund.
 • Islams betydelse i världen och dess spirituella, civilisatoriska och mänskliga potential kräver ett närmande till väst och särskilt Europa för att säkerställa rättvisa och fred i världen.
 • I linje med europeiska unionens expansion och utveckling finns det ett behov för ett större samarbete mellan Europas muslimer.
 • Behovet av att konsolidera ömsesidig förståelse, upprätthålla fred , garantera välfärd, understryka betydelsen av måttlighet samt inter-kulturell dialog, avskiljt från varje tendens till extremism och marginalisering.

Dessa hänsynstaganden har lett de muslimska organisationerna i Europa att formulera detta fördrag i förhoppningen att främja muslimernas roll i deras bidragande till det europeiska samhället och att hjälpa det bygga broar till den övriga muslimska världen.

Sektion I - Förståelsen av islam

 1. Vår förståelse av islam baseras på oföränderliga principer som härleds ur islams autentiska källor: Koranen och profetens traditioner (Sunna), inom ramen för konsensus och med hänsyn tagen till tidens anda såväl som de europeiska realiteternas speciella omständigheter speciella omständigheterna i de europeiska realiteterna.
 2. Islams sanna anda baseras på en måttlighet som som följer syftena (Maqasid) hos denna religion. Denna måttlighet undviker både försummelse och överdrift och förlikar förnuft och uppenbarelse och tar hänsyn till människans materiella och andliga behov med en balanserad syn på livet vilken förenar existensen i nästa liv såväl som konstruktivt arbete i denna värld.
 3. Islam kan i sina principer, avgöranden och värderingar struktureras i följande tre fält: trosläran som den uttrycks i trons sex pelare – Tron på Gud, änglarna, de uppenbarade skrifterna, profeterna, livet efter detta och ödet; Shari’an som den uttrycks i handlingar av dyrkan och mänsklig interaktion; De etiska regler som ligger till grund för att leva ett gott liv. Dessa tre sammankopplade områden komplementerar varandra och syftar till att uppfylla mänsklighetens väl (Maslaha) och skydda den från ont.
 4. Betoningen på den mänskliga aspekten, flexibilitet i lagstiftning och respekt för olikheter samt naturliga skillnader mellan människor är viktiga särdrag för islam.
 5. Islam har hedrat människorna genom att göra dem till ställföreträdare över jorden. Denna ära omfattar alla människor, både män och kvinnor, utan åtskillnad. Som förtjänst av denna heder skyddas människorna från allt som skymfar deras värdighet, skadar deras mentala förmåga eller deras hälsa eller missbrukar deras rättigheter genom att utnyttja deras svagheter.
 6. Islam ger särskilt eftertryck åt den sociala aspekten och uppmanar till medkänsla, ömsesidigt stöd, samarbete och broderskap. Dessa värderingar belyses med exempel såsom de rättigheter som tillkommer föräldrar, släktingar, grannar, fattiga, behövande, sjuka, åldringar och andra, oavsett ras eller tro.
 7. Islam kräver jämlikhet mellan man och kvinna inom ramen för ömsesidig respekt och anser att ett liv är i balans när relationerna mellan man och kvinna harmoniserar med och kompletterar varandra. Den förkastar otvetydigt alla föreställningar eller handlingar som förringar kvinnor eller berövar dem deras lagliga rättigheter, oavsett en del vanor och traditioner hos en del muslimer. Islam tar starkt avstånd från uttnyttjande av kvinnor och behandlingen av dem som enbart objekt för åtrå.
 8. Islam anser att en sammanhållen familj baserad på föreningen i äktenskap mellan man och kvinna är den naturliga miljön för att föda och fostra framtida generationer. Familjen är grunden till individens lycka och samhällets stabilitet. Således betonar islam betydelsen av att vidta alla steg för att stärka familjen och skydda den från allt som försvagar eller marginaliserar dess roll.
 9. Islam respekterar mänskliga rättigheter och kräver jämlikhet mellan alla människor, den förkastar alla former av etnisk diskriminering och betonar vikten av frihet. Därför fördömer den tvång i tro och tillerkänner individen frihet till samvete. Vidare uppmuntrar islam till att friheten borde praktiseras i överensstämmelse med moraliska värderingar och respekt för lagen, på så sätt att den inte kränker andras rättigheter.
 10. Islam uppmanar till nära relationer, dialog och samarbete mellan folk för att öka samexistens och uppnå fred i världen. Termen Jihad som förekommer i islamska texter betyder att bemöda sig alla ansträngningar för att göra gott, från att reformera sig själv till att sprida sanning och rättvisa mellan människor. Jihad i betydelsen krig betraktas som ett av de medel som står en muslimsk stat till buds när den behöver försvara sig mot angrepp. Detta står i överensstämmelse med internationell rätt. Baserat på en sådan förståelse av Jihad förkastar islam godtyckligt våld och terrorism och stöder berättigade och rättvisa frågor samt slår vakt om alla folks rätt att försvara sig med legitima medel.
 11. Islam ålägger alla muslimer att vara hederliga och respektera sina åtaganden. Den förbjuder svek och förräderi. Den förordnar att göra gott i samröret med andra människor såväl som resten av skapelsen.
 12. Med avseende på samrådets dygd (Shura) och med hänsyn till utvecklingen i den politiska, lagstiftande och konstitutionella sfären bekräftar islam den demokratiska principen baserad som grundar sig på pluralism, frihet i valet av politisk auktoritet och fredligt skifte av makt.
 13. Islam uppmanar människor att bruka naturen på ett ansvarsfullt sätt. Detta gör det nödvändigt att bevara miljön och skydda den från alla källor till förorening och skada såväl som annat som kan rubba naturens känsliga balans. Likaså kräver islam att naturresurserna skyddas och förbjuder grymhet mot djur, överkonsumtion och slöseri med rikedomar.

Sektion II - Principerna för interaktion bland muslimer

 1. Trots sina etniska och kulturella skillnader och sin tillhörighet till olika lagskolor och tankeriktningar utgör Europas muslimer en religiös enhet i ett ramverk av islamska principer enade av broderskap. På samma sätt delar de i hela Europa en tillhörighet till staten i vilken de bor. Varje diskriminering som uppkommer dem emellan grundad på etniskt ursprung är mot islams värdering som betonar enhet.
 2. Grundat på deras religiösa principer och på gemensamma intressen uppmanas Europas muslimer att komma samman, samarbeta och samordna deras olika institutioners anträngningar. Detta skall inte undlåta att erkänna den naturliga skillnad som existerar mellan dem inom ramen för islam som den allmänt accepterats genom konsensus.
 3. Utöver de tillhörigheten till det land i vilket de bor och åtagandet i medborgarskapet tillhör också muslimer den muslimska ”Umman”. Denna koppling till muslimer över hela världen är naturlig tack vare deras tillhörighet till samma tro. Detta förhållande ska utnyttjas till att stärka länkarna mellan Europa och den muslimska världen och befästa ömsesidig hjälp mellan världens folk och stater.

Sektion II - Medborgarskap

 1. Europas muslimer respekterar lagarna och de myndigheter som upprätthåller dem. Detta skall inte hindra dem från att individuellt eller kollektivt försvara sina rättigheter och uttrycka sina åsikter vare sig de grundar sig i deras särskilda behov som ett religiöst samfund eller angår dem som medborgare. Närhelst det finns en konflikt mellan lagar och frågor som är specifika för religionen skall muslimerna vända sig till de myndigheter det vederbör för att komma till en trovärdig och för deras behov passande lösning.
 2. Europas muslimer följer principen om sekularism som grundar sig på statens neutralitet i fråga om religiösa angelägenheter. Detta betyder att handla rättvist gentemot alla religioner och tillåta de som bär religiösa värderingar att uttrycka sina trosföreställningar och praktisera sina riter antingen som individer eller i grupp, både i allmänna och särskilda frågor som det är specificerat i europeiska och internationella deklarationer och fördrag om mänskliga rättigheter. Grundat på detta förblir det muslimernas rätt att som religiösa samfund etablera moskeér, religiösa insitutioner och institutioner för utbildning och välfärd för att kunna praktisera sin religion på daglig basis i fråga om kost, klädnad och andra behov.
 3. Som europeiska medborgare ser muslimerna det som sin plikt att arbeta för [allmänhetens bästa] och deras entusiasm i denna strävan skall inte vara mindre än deras entusiasm för att kräva sina rättigheter. Det fordras av dem att delta aktivt i samhället, att bidra, ta initiativ och att sträva för att vara andra till gagn till gagn för andra.
 4. Muslimerna uppmanas att positivt integrera sig med sina respektive samhällen med en harmonisk balans mellan bevarandet av den muslimska identiteten och medborgarskapets plikter som grund. Varje form av integration som undlåter att erkänna muslimernas rätt till att bevara sin islamska personlighet och rätten att utföra sina religiösa plikter tjänar varken muslimernas intressen eller de europeiska samhällens de tillhör.
 5. Europas muslimer uppmuntras att delta i den politiska processen som aktiva medborgare. Ett verkligt medborgarskap innefattar politiskt engagemang, från att rösta till att delta i politiska institutioner.
 6. Europas muslimer betonar sin respekt för pluralism och den religiösa och filosofiska mångfalden hos de multikulturella samhällen de lever i. De är av tron att islam bekräftar mångfalden som finns mellan människor och därför inte besväras av denna multikulturella realitet. Snarare uppmuntrar islam samhällets medborgare att uppskatta och berika varandra genom sina olikheter.

Sektion II - Islams bidrag till Europa

 1. Islam, med sina universella och humanistiska principer respekterar folkens rättigheter och särskilda egenskaper. Den högaktar principerna om rättvisa i handel och samarbete mellan människor utan exploatering eller hegemoniskt maktbruk. Därför ser Europas muslimer det som sin plikt att grundfästa relationerna mellan Europa och den muslimska världen. Detta kräver att vi frigör oss själva från de ömsesidiga fördomar och negativa intryck som finns mellan islam och väst så broar för fruktbart utbyte kan byggas.
 2. Tack vare sitt rika kulturarv och sin betoning på medmänsklighet kan islam genom sin närvaro i Europa delta i att förstärka viktiga värderingar i dagens samhälle såsom rättvisa, frihet, broderskap, jämlikhet och solidaritet. Islam ger företräde åt moraliska ställningstaganden såväl som vetenskapliga, tekniska och ekonomiska framsteg. Detta deltagande kan vara förmånligt och berikande för hela samhället.
 3. Den muslimska närvaron i Europa betraktas som ett nyckelelement i att etablera bättre kommunikation som och samexistens mellan olika religioner och trosföreställningar genom att den uppmuntrar till dialog mellan olika trosläror och ideologier. Detta kommer utan tvekan att stödja arbetet på vägen mot global fred.
 4. Genom sitt religiösa och kulturella arv, såväl som deras närvaro i många olika europeiska stater representerar Europas muslimer en inverkande kraft för strävan att stärka den europeiska unionen. Med sin mångfacetterade religiösa och kulturella struktur kan Europa agera som ett viktigt riktmärke med en nyckelroll i upprätthållandet av internationell stabilitet mellan inflytelserika stormakter.

Människor! Vi har skapat er av en man och en kvinna, och Vi har samlat er i folk och stammar för att ni skall lära känna varandra.” [Koranen; de inre rummen (al-Hudjurat):13](Bernströms)]