Stiftelsen

Islamiska Förbundets Stiftelse

Stiftelsens ändamål är att stödja den verksamhet som bedrivs inom Islamiska Förbundet i Sverige, dess distrikt, lokala föreningar och dess medlemsorganisationer företrädesvis.

Verksamheten utgår ifrån en islamisk värdegrund och genomförs inom något av följande områden:

 • Barn och ungdomsverksamhet.
 • Undervisning och utbildning.
 • Hjälp- och biståndsverksamhet.
 • Vetenskaplig forskning.
 • Bygge, renoveringar och underhåll av moskélokaler.
 • Sociala aktiviteter.

Stiftelsen kan även om särskilda skäl föreligger och där verksamheten är av intresse, stödja verksamhet som bedrivs av andra aktörer och som uppfyller kraven ovan.

Kontakta stiftelsens ordförande:
Mostafa Kharraki

Tel.: +46 (0) 8 509 109 10
Mobil: +46 (0) 707 874 265
E-post: mostafa.kharraki@ifsfoundation.se

Foundation of Islamic Association

The Foundation’s purpose is to support the activities of the Islamic Association in Sweden, its districts, local associations and its member organizations, preferably.

The work is based on Islamic values and implemented in the following areas:

 • Children and youth activities.
 • Education and training.
 • Help and assistance activities.
 • Scientific research.
 • Construction, renovation and maintenance of mosques.
 • Social activities.

The Foundation can, if special circumstances exist and where works is of interest, support activities of other players and if they fulfill the requirements above.

Contact the chairman of the foundation:
Mr. Mostafa Kharraki

Phone: +46 (0) 8 509 109 10
Mobile: +46 (0) 707 874 265
E-mail: mostafa.kharraki@ifsfoundation.se