Om Islamiska Förbundet

Islamiska Förbundet i Sverige (IF) är en ideell organisation, som grundades 1981.

Syfte

Förbundet syftar till att bevara och stärka den muslimska identiteten och närvaron i Sverige vilket möjliggör för muslimerna att, enskilt och i grupp, privat och offentligt, utöva sin religion och engagera sig positivt i samhällets olika funktioner. Förbundet vill vara ett naturligt stöd för den muslimska allmänhetens olika utmaningar och behov och samtidigt vara en samhällsnyttig aktör som utifrån en islamisk värdegrund arbetar för samhällets bästa.

Mål

Förbundet vill:

a. Förmedla kunskap om Islam, dess barmhärtiga värderingar och dess fredliga budskap utifrån en samtida och lokal kontext.

b. Stödja Sveriges muslimer att utöva sina religiösa förpliktelser samt bevara sin religiösa och kulturella identitet.

c. Uppmuntra upprätthållandet av allmännyttiga muslimska organisationer samt stimulera medlemsorganisationer och andra muslimska föreningar att inta en ledande roll, utveckla dess kompetenser och förbättra det kvalitativa innehållet i verksamheten.

d. Påverka och opinionsbilda i frågor som berör den muslimska gruppen och dess intressen i Sverige och i resten av världen samt inspirera Sveriges muslimer att förena sig kring sina gemensamma utmaningar, mål och intressen.

e. Öka deltagandet, inflytandet och representationen av muslimer i de allmänna institutionerna och organ.

f. Bredda dialogen och samarbetet mellan muslimer och representanter för andra livsåskådningar och intressegrupper i syfte att stärka samexistensen mellan olika grupper i samhället.

g. Stärka kontakten med andra muslimska aktörer i Sverige, i Europa och i resten av världen för att öka samarbetet och erfarenhetsutbytet inom den muslimska gemenskapen.

h. Främja solidariteten med förtryckta muslimer runtom i världen genom att uppmärksamma deras frågor och stödja dem i deras kamp mot orättvisor.

i. Delta aktivt i kampen för människans grundläggande friheter och rättigheter och för en värld fri från förtryck och orättvisor.

Läs hela förbundsstadgar här…

Islamiska Förbundet är medlem i Federation of Islamic Organisations in Europe, FIOE.