Sveriges Imamråd – Den 9:e dialogkonferensen

2015-10-19
IF Kommunikation

SIR01

Sveriges Imam råd, SIR, anordnade sin nionde dialogkonferens under temat ”Extremism, en fara för individ och samhälle”; 10 -11 oktober 2015. Konferensen arrangerades i samarbete med Islamiska Förbundet i Sverige och Ibn Rushd Studieförbund.

(لقراءة البيان الختامي باللغة العربية اضغط على هذا الرابط)

52 imamer och religiösa ledare, män och kvinnor, från olika svenska städer deltog i konferensen som varade i en och en halv dag. Diskussionerna och arbetsgrupperna kretsade kring följande punkter:

 • Extremism, orsaker, konsekvenser och bekämpning.
 • Klargörande av extremismens faror och hot mot individen och samhället.
 • Muslimernas uppdrag i strävan efter fredlig samvaro.
 • Förebyggande arbete med syfte att utrusta muslimska ungdomar mot extremism och våldsbenägenhet.

Konferensen innefattade diskussioner inom arbetsgrupper och reflektioner kring följande:

 • Imamernas roll i att motarbeta extremism och våld.
 • Familjernas roll i arbete mot extremism och våld.
 • Vikten av att etablera samarbete inom diverse konstellationer i det civila samhället.
 • Medias uppdrag att bedriva saklig och fördomsfri journalistik.

Gästföreläsarnas anföranden och deltagarnas samverkan mynnade ut i följande överenskommelse:

 1. Att villkorslöst ta avstånd från våld och extremism oavsett dess källa.
 2. Att lyfta varningssignaler för extremism och dess förödande konsekvenser på individen och samhället
 3. Att med alla tillgängliga lagliga medel motarbeta och bekämpa extremism.

Grundvalar för arbetsplanen

 1. Att via förebyggande relevanta religiösa utbildningar tydliggöra extremismens faror och hot mot islams rättvisa mittfåra riktning.
 2. Att via tydliga riktlinjer förankra sina (imamernas) argument och bygga dem på tillförlitliga källor som stödjer sig på bevis samt avfärdar alla tvetydigheter.
 3. Att med hövlighet argumentera mot bärare av extrema ideologier.
 4. Att ta upp extremism på dagordningar i olika predikningar och religiösa sammankomster.
 5. Att uppmana familjerna och skolorna att arbeta förebyggande med syfte att motarbeta extremism.
 6. Att sprida legitima religiösa uttalande som motbevisar extrema ideologiers åsikter och tankegångar.
 7. Att förrätta studiecirklar på svenska med syfte att utrusta muslimska ungdomar mot extremism.
 8. Att via sociala medier erbjuda vägledning och möjlighet till att ställa frågor rörande extremism och fanatism.
 9. Att öppna kanaler till olika konstellationer i det civila samhället med syfte att skapa samförstånd och goda relationer och förutsättningar till fredlig samvaro.

Slutord

Vi vill härmed hjärtligt tacka alla föreläsare, debattörer och deltagare som möjliggjorde SIRs nionde konferens.

Vi vill också rikta stor tacksamhet till organisationerna som sponsrade och stötte oss i detta arbete.

Stockholm den 14 oktober 2015

Sveriges Imamråd Ordförande Mahmoud Khalfi

Talesman Ahmed Ghanem