Sveriges Imamråd – Den 10:e konferensen

2015-12-29
IF Kommunikation

Sveriges Imamråds tionde konferens ägde rum i Stockholm mellan 25-26 december 2015 under rubriken ”Extremism och dess fara för individ och samhälle, del 2. Konferensen genomfördes i samarbete med Islamiska Förbundet i Sverige, Förenade Islamiska Föreningar i Sverige(FIFS) och Ibn Rushd Studieförbund och samlade 45 imamer och religiösa ledare, både kvinnor och män, som kom från landets alla hörn. Under de två dagarna behandlades följande ämnen:

 • Begreppsdefinition
 • Grundorsakerna till extremism
 • Extremismens attribut, dess fara och konsekvenser
 • Förebyggandet och bekämpningen av extremism

SIRKonf10_01

(لقراءة البيان باللغة العربية برجاء الضغط على هذا الرابط)

Efter samtal och diskussioner kom deltagarna på konferensen fram till följande slutsatser och rekommendationer:

1. Att befästa uppfattningen om att mänskligheten samlas i ett globalt humanistiskt syskonskap och delar gemensamma grundläggande värderingar. I koranens budskap står det: Människor! Vi har skapat er av en man och en kvinna, och Vi har samlat er i folk och stammar för att ni skall lära känna varandra [49:13] . Vidare bör det även fastställas att extremism inte är bunden till någon religion eller etnicitet, utan är en tendens som i princip existerat lika länge som mänskligheten. Dessutom är Islam barmhärtighetens, syskonskapets samt fridens religion och därför oskyldig från alla brutala handlingar som orättvist förknippas med den. Imamrådet fördömer därför alla former av överdrift, extremism och våld.

2. Imamrådet ser att orsakerna till extremism kan generellt härledas till följande grundläggande orsaker:

 •  Missförstånd kring de religiösa texterna. Särskilt då texter rycks ur sitt sammanhang, tolkas utan
  koppling till kontext och utan härledning till de islamiska rättsprinciperna bakomliggande orsaker.
 •  Okunskap och missförstånd av konceptet Jihad bland vissa unga som orsakas av att imamer och
  andra islamkunniga i Europa undviker att beröra frågan och föra en saklig argumentation om dess
  betydelse.
 •  Rasism, diskriminering och segregation som drabbar minoriteter i Europa.
 •  Ökandet av antalet oroshärdar och krig i länder med muslimsk majoritetsbefolkning och
  världssamfundets misslyckande att hantera dem.
 •  Det omfattande förtrycket som finns i stora delar av världen och de ständiga kränkningarna av
  muslimers grundläggande mänskliga fri- och rättigheterna.
 •  Bristande kunskaper hos familjerna och inom civilsamhället om extremismens fara.
 •  Våldsnormerande och våldsromantiserande ideal som befästs genom olika medier såsom
  filmindustrin, tv-spelsindustrin m.m.

3. För att förebygga och bemöta extremismen anammar mötet de uttalanden som gjordes under föregående Imamrådets(den nionde) konferens som ägde rum i Stockholm mellan 10-11 oktober 2015 samt rekommenderar därutöver följande:

 • Utbilda och kompetensutveckla imamer:
  1. Utbilda i svenska språket
  2. Utbilda i samhällskunskap och förståelse av det svenska samhällets realitet och kultur.
 • Delta kontinuerligt i kompetensutvecklingskurser
 • Utveckla och förnya den islamiska retoriken och diskursen.
 • Utbilda unga förebilder som bär på en balanserad islamisk förståelse.
 • Öka imamernas mediala närvaro och stärka deras kompetens i mediehantering.
 • Sträva efter att föra olika teologiska ställningstaganden och ståndpunkter närmare samt belägga de med erkända islamrättsliga principer.

SIRKonf10_02

Slutligen vill Sveriges Imamråd betona att förebyggandet och bekämpningen av extremism är ett uppdrag för alla goda krafter i samhället, både de offentliga och de civila. Imamrådet vill också klargöra att utifrån det teologiska uppdrag som åligger rådet så kommer de tillsammans med sina medlemmar att ta sitt fulla ansvar för att bekämpa extremismen. Rådet framhåller dessutom sitt intresse av att samverka och samarbeta med alla berörda parter.

Imamrådet tackar alla samarbetsparter och gästföreläsarna för deras deltagande samt insatser för att få till denna lyckade konferens.

All tacksamhet tillkommer Allah, världarnas Herre

Stockholm den 29 december 2015
Sveriges Imamråd ordförande Mahmoud Khali 0704869953
Talesman Ahmed Ghanem 0762910203