Att använda Islamiska Förbundets logotyp

2015-07-02
IF Kommunikation

Förbundets logotyp

Islamiska Förbundets logotyp förekommer i flera varianter. Den har utformats med stor noggrannhet för att skapa en symbol och en ordbild med unika karaktärer som speglar Islamiska Förbundets värden.

Förbundets logotyp ska reproduceras i guld och grönt. Bakgrunden ska helst vara vit då logotypen måste synas klart och tydligt och använda minsta angivna friyta. Logotypen får inte ges någon annan utformning än specificerat i denna manual.

Inkorrekt användning

Det är av yttersta vikt att vi behandlar vår logotyp med respekt och följer riktlinjerna i denna manual. Vi använder bara korrekta original när vi reproducerar logotypen och vi ändrar aldrig dess ordbild, karaktärer eller form.

Logotypen får INTE roteras eller göras skev.
Logotypen ska alltid placeras så att den uppfattas så tydligt som möjligt.
För att förhindra att andra grafiska element placeras för nära finns en frizon.
Logotypen får INTE placeras på en bakgrundsfärg som gör att den inte reproduceras tydligt.
Logotypen får INTE reproduceras i icke angivna färger.

Frizonen definierar det minsta avståndet inom vilket inga andra element får placeras och baseras på en fyrkant lika stor som avstånden mellan symbolen och texten.

Typografi

Val av typsnitt är också en viktig del av varumärkets personlighet och skapar på sikt igenkänning. Islamiska Förbundets typografi består av typsnittet Avenir Next. Ett rent, modernt och tydligt typsnitt med alla förutsättningar för att leverera intressant och strukturerad information både på skärm och i tryck. Om Avenir Next saknas och kan inte installeras så används Arial i stället.
Det typsnitt vi använder i den interna vardagskommunikationen och brödtext heter Georgia. Denna typsnitt är standard- typsnitt i Microsofts Office-paket.

Färger

Islamiska Förbundets primära färgpalett består av 
vår tongivande guld färg och grönt eller blått. Vår gröna eller blå färg används även som komplement- och markeringsfärg.
Rätt användning av dessa färger skapar igenkänning och underlättar även färghantering i vår kommunikation.
Våra färger är optimerade för både tryck- och digital miljö.
Använd alltid korrekta färgkoder:
Guld
Web: #C5B358
Print: C0 M9 Y55 K23
Digital tryck/skärm: R197 G179 B88

Grön
Web: #056F00
Print: C95 M0 Y100 K56
Digital tryck/skärm: R5 G111 B0

Blå
Web: #1A237E
Print: C79 M72 Y0 K51
Digital tryck/skärm: R26 G35 B126