Kommentarer till Aje Carlboms studie, beställd av myndigheten för samhällsskydd och beredskap

2018-03-16
IF Kommunikation

Islamiska Förbundet i Sverige är en fristående organisation som har varit verksam i över 30 år. Vi arbetar utifrån en värdegrund baserad i islam och kämpar för ett öppet, demokratiskt och inkluderande samhälle där människor kan vara delaktiga på lika villkor. Våra principiella ställningstaganden dikteras inte  utifrån externa intressen utan antas av våra medlemmar genom våra interndemokratiska strukturer.

Det har dock inte hindrat att en svensk forskare, Aje Carlbom fått skriva en studie på uppdrag av myndigheten MSB där vi pekas ut som ”associerade” till Muslimska brödraskapet, och där det bland annat påstås att vi är ett hinder för muslimers integration i Sverige.

Muslimska brödraskapet är en av arabvärldens största folkrörelser som innehåller en mångfald av åsikter, inriktningar och idéer. Det är därför inte omöjligt att vi kan ha medlemmar eller deltagare i vår verksamhet som i sina gamla hemländer haft ideologiska associationer till folkrörelsen. Att däremot ge sken av att vår organisation som sådan vill införa sharialagar och islamisera Sverige är problematiska åsikter som helt saknar grund.

När vi läser rapporten blir vi förvånade över  den bristande kunskap om islam och muslimer som den uppvisar. Att muslimens livsåskådning kan reflekteras i dennes vardag och livsstil och omfatta dessa förklaras av Carlbom vara ett kännetecken för MB-association. Att informera om islam och muslimer (så kallad dawa) har också fått en märklig definition av Carlbom. Han menar att det är ett verktyg som används av ”aktiva muslimer” (vad det nu innebär) och som syftar till att islamisera samhället. Det visar återigen på okunskap om islam och muslimer, och det visar också brist på förståelse för de svenska grundlagsskyddade rättigheterna religionsfrihet och yttrandefrihet.

Islamiska Förbundet som organisation har alltid jobbat nära det offentliga Sverige, folkrörelser och civilsamhället. Vi har alltid uppmanat våra medlemmar att göra detsamma, just för att vi  anser att det är viktigt för samhället och viktigt för våra medlemmars integration.

Aje Carlbom skriver i sin rapport att det är svårt att få till intervjuer med de organisationer som han i rapporten pekar ut som ”MB-associerade”, bland annat Islamiska Förbundet i Sverige. Vi vill vara tydliga med att Islamiska Förbundet i Sverige  inte har fått  frågan om att medverka i studien.

Det är märkvärdigt att rapporten tillskriver oss som är verksamma i Islamiska Förbundet egenskaper och åsikter som vi inte har, utan att ställa en enda fråga till oss. Vi har inget att dölja och har flertal gånger fått frågor om vår värdegrund, arbetssätt och verksamhet. Och varje gång har vi varit lika tydliga och trygga i vilka vi är och vilket Sverige vi vill vara med och skapa tillsammans med civilsamhällets alla aktörer.

När rapportförfattaren utgår från premissen att man enbart kan veta sanningen om oss genom att prata med  avhoppare, så antyder detta i vår mening att författaren inte är intresserad av fakta. Författaren har förutbestämda fördomar som han försöker belägga Islamiska Förbundet. Ett annat av Carlboms påståenden i rapporten är att Islamiska Förbundet i Sverige skulle göra sig till företrädare för alla muslimer i Sverige. Det är inte sant, och vi undrar hur Carlbom har kommit till den slutsatsen.

Vår bild är att vi har varit, vi är, och kommer att vara en del av lösningen och inte en del av problemet för de viktiga samhällsfrågor och utmaningar som Sverige står inför. Vid flera tillfällen har vi bidragit till att lösa kriser vårt land befunnit sig i. Som exempel kan nämnas hantering av situationen och det hot som Sverige och svenskarna utsatts för i samband med Lars Viks rondellhundar.

Flera av de teser Aje Carlbom driver i rapporten har han propagerat för tidigare. Exempelvis att han inte erkänner existensen av islamofobi och kallar det en myt. Han har också angripit muslimska församlingar och kallat dem ”herrklubbar för arbetslösa män” och utan belägg menat att muslimska organisationer eftersträvar en apartheid i Sverige och Europa.

Det är beklagligt att liknande budskap, som delvis baseras på konspirationsteorier mot muslimer, den här gången har finansierats av skattemedel.

Rapportens indikationer om att vi förhindrar integrationen i samhället och på samma gång ”infiltrerar” samhället är en märklig dubbelbestraffning av vår verksamhet. Rapporten väcker misstankar, demoniserar och ifrågasätter våra intentioner utan relevanta belägg. Vilka har granskat rapporten, och varför har ingen på MSB krävt att Carlbom belägger sina resonemang?

Vi kräver av MSB att samtala med oss om den skrivna rapporten för att genom nära dialog  klargöra vår ståndpunkt, men också för att förstå hur myndigheten tänker kring rapportens relativiserande ton. Här hoppas vi att det går bättre denna gång än när den förra rapporten publicerades våren 2017 då myndigheten vägrade träffa oss eller på annat sätt föra dialog med oss om rapporten.

Islamiska Förbundet i Sverige, 16 mars 2018