Skandinavisk konferens om fastetiderna i Norden

2015-05-28
IF Kommunikation

Sveriges Imamråd i samarbete med Europeiska Rådet för Fatwa och Forskning bjuder in till konferens 9 juni 2015 för att behandla den aktuella debatten om fastetiderna i Norden. De inbjudna är framstående experter inom islamisk rättsvetenskap, religiösa ledare, predikanter och imamer från Sverige, Finland, Danmark och Norge.

De långa sommardagarna gör att de islamiskt-bestämda tecknen för olika faste- och bönetider blir omöjliga att identifiera. Det fenomenet förstärks ju längre norrut man förflyttar sig, och vid nordpolen och dess närliggande område försvinner tecknen helt.

Med anledning av dessa unika omständigheter har diverse muslimska teologi-akademier ägnat tid och medel för att hitta lösningar som underlättar för de tusentals muslimer som bor i de berörda områdena.

Bland de utfärdade Fatworna som berör denna fråga:

• En resolution utfärdad av den islamiska fiqh akademin i Mecca (almajma al-fiqhi al-islami fi Maccah) 22-27 Shawal 1422 H/3-8 november 2007.

• Fatwa av Europeiska rådet för fatwa och forskning 2014. Värt att nämna att det finns en stor mångfald av fatwor i denna fråga. Några utfärdades av Al-Azhar och andra av en rad lärda i de muslimska majoritetsländerna.

Dessa fatwor varierar i kvalité och är i många fall, svåra att tolka och tillämpa.

Syftet med konferensen är att tillsammans med en bred samling experter och imamer derivera lösningar, som gör det möjligt för muslimer i Norden att utföra sina religiösa plikter klanderfritt med hänsyn till kontexten de lever i.

Islamiska Förbundet, 28 maj -15