Uttalande angående attentatet lördagen 11/12/2010 i Stockholm

2010-12-17
IF Kommunikation

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn
Lov och pris tillkommer Gud, världarnas Herre

Gud säger i sin heliga bok: ”Vi har sänt dig [Muhammad] enbart av nåd till alla folk” (Koranen 21:107)

[ arabiska textversionen kan hämtas här>> ]

Den 11/12/2010 utfördes ett attentat i centrala Stockholm, det enda offret var attentatsmannen själv. En ung muslimsk man i sina bästa år, gift och far till tre barn. Tack vare Guds nåd över oss var skadorna ytterst begränsade. Händelsen förkastades med en gemensam röst av muslimerna och fördömdes av imamer, och företrädare för muslimska organisationer som representerar många olika inriktningar. De var alla tydliga med att denna handling är oacceptabel och bringar endast med sig svårigheter för muslimer i synnerhet och samhället i stort. Därför är det viktigt att förtydliga för alla och särskilt för muslimska ungdomar, vilken ståndpunkten är i islam gentemot handlingar av denna art och faran med dessa. Även om skadorna var begränsade ligger det en stor fara i att detta attentat överhuvudtaget utfördes och det medför allvarliga konsekvenser för muslimerna i deras vardag och framtid och för samhället i dess helhet.

Attentat likt denna har utförts tidigare i muslimska och icke muslimska samhällen (t.ex. i Saudiarabien Arabien, Egypten, Pakistan, Spanien och Storbritannien) och då har de lärda muslimernas och teologernas ställningstagande varit enigt mot. Men också viktiga islamiska institutioner och muslimska mellanstatliga organisationer som Al-Azhar Universitetet, Europeiska fatwa rådet, OCI, har alla varit enade i att alla terrorattentat riktade mot civila och oskyldiga är strikt förbjudet och att det inte är tillåtet att förtrycka, skada eller injaga skräck i andra.

Argumenten för att sådana handlingar är i oenighet med Islam är många, nedan följer ett antal:

* Attentat mot oskyldiga och civila går tvärtemot islams principer och det finns inget fördelaktigt med dem utan endast stor skada. Vår religion islam och dess regelverk har kommit för att bidra till den allmänna nyttan och avvärja det som är skadligt. Den stora teologen Ibn Qayyim sade: ”Det islamiska regelverket är uppbyggt på visdom och nytta för människor i vardagen och i det nästkommande livet. Den är i sin helhet rättvisa, nåd, nytta och visdom och därför är varje företeelse som går från rättvisa till orättvisa, från nytta till skada, från visdom till omdömeslöshet inte en del av det islamiska regelverket.

* Terroristhandlingar stör samhällsordningen och förstör egendom. Därför har Islam tydligt förbjudit sådana handlingar som förstör på jorden och gjort det till en av dem största synderna en människa kan begå. Gud säger i Koranen:
DET finns den typ av människa vars tal om jordiska ting du gärna [lyssnar till]; han tar Gud till vittne på sitt hjärtas [goda uppsåt], men han är den hätskaste motståndare i tvister. När han lämnar [dig] ägnar han sig åt att störa ordningen på jorden och sprida sedefördärv och att skövla gröda på rot och frukterna av [människornas] mödor. – Och Gud är inte vän av oordning och sedernas fördärv. Och när någon uppmanar honom att frukta Gud, driver hans högmod honom ut i ytterligare synd.” (Koranen 2:204-206)

* Sådana handlingar leder till mord på oskyldiga människor och Gud har förbjudit mord och har på så sätt garanterat människors liv, tro och egendom.
[…]om någon dödar en människa, som inte själv har dödat någon eller försökt störa ordningen på jorden och sprida sedefördärv, skall det anses som om han hade dödat hela människosläktet”(Koranen 5:32)

* Handlingar av denna typ orsakar stor skada för muslimer och resten av samhället och ger en negativ bild av Islam. Dessa handlingar bidrar även till rädsla och hat mot Islam och muslimer och detta är ett i sig ett brott mot Islam och muslimer.

* Handlingar av denna typ kan bidra till att vissa anklagar Islam och muslimer för att vara en källa till otrygghet och rädsla medan Islam står för motsatsen och är en nåd för mänskligheten. Gud säger i Koranen om profeten som kom med budskapet ”Vi har sänt dig [Muhammad] enbart av nåd till alla folk” (Koranen 21:107) och Profeten (Gfvmh) sade: ”Muslimen är den vars hand och tunga människor är skyddade ifrån”.

* Det finns de som legitimerar sina handlingar med att de hämnas på dem som fört krig mot muslimerna i Palestina, Irak och Afghanistan eller något annat land. Men detta är ingen legitim orsak, då oskyldiga drabbas av våldet. Gud säger i Koranen: ”Och på ingen bärare av bördor skall läggas en annans börda” (Koranen 17:15) och Han säger: ”Det skulle strida mot Guds lag om vi anhöll en annan än den hos vilken vi återfann vår egendom” (Koranen 12:79)

* Den som valt att leva i ett visst samhälle har även på så sätt accepterat att leva efter dess lagar och har ett ansvar att hålla sig till det löftet. Gud säger i Koranen:
Och håll vad ni lovar; ni kommer att ställas till svars för [era] löften” (Koranen 17:34) och
TROENDE! Fullgör [era förpliktelser enligt] de avtal som ni har ingått!” (Koranen 5:1)

Vi poängterar och upprepar ännu en gång att våra (er)kända muslimska lärda och teologer i vår tid är överens om att terroristhandlingar inte har något med Islam att göra. Därför uppmanar vi muslimerna och särskilt unga muslimer att:

1. Frukta Gud i sin tro och vara ett exempel på den stabila muslimen som sprider nåd och godhet omkring sig.

2. De inte ska låta sig vilseledas av falska budskap som leder dem på fel väg bort från Paradisets väg, som de som begår dessa handlingar påstår sig eftersträva.

3. Undvika falska fatwor och falska påståenden om Islam på bl.a. internet utan att kontrollera sanningshalten i dem från de lärda och kunniga i religionen.

4. Uppmana ungdomar att fokusera på delaktighet och handlingar som bidrar till uppbyggandet av det samhälle de lever i. De ska även söka kunskap som ger nytta och påminner dem att den sanningsenlige muslimen inte kan vara någonting annat än en god samhällsmedborgare oavsett vilket land denne lever i.

”Det enda jag vill är att så långt jag förmår [hjälpa er att] leva ett bättre liv. Om jag skall lyckas med detta ligger helt i Guds hand; till Honom litar jag och till Honom vänder jag alltid åter i ånger [över mina synder].” (Koranen 11:88)

Slutligen tillfaller all tacksamhet till Allah, världarnas Herre!